כותרות

תנאי שימוש

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר האינטרנט המופעל ומנוהל על ידי AIQ מרכז המידה המוביל לבינה מלאכותית ו\או מר דאריאן רויטמן.

תנאי שימוש אלה חלים ביחס לאתר להלן:

 • אתר AIQ מרכז המידה המוביל לבינה מלאכותית (בכתובת: www.aiq.org.il) המופעל על ידי ד"ר דאריאן רויטמן.

שימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הפועלים בהם ו/או באמצעותם מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. מובהר כי באתר קיימים תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בהם באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

תנאי השימוש להלן מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

השימוש באתר

הגישה לאתר תתאפשר ממכשירי סמארטפון התומכים בגרסה מעודכנת של אפל וואנדרואיד (גוגל) וב-DESKTOP. AIQ אינה מתחייבת כי הגישה לאתר תתאפשר ממכשירים אחרים ו/או גרסאות תוכנה ו/או דפדפנים שאינם מעודכנים ו/או אינם נתמכים, בשלב עליית האתר לאוויר ו/או בעקבות הוצאות גרסאות העדכון העתידיות שלו. לAIQ הזכות, לפי שיקול דעתה ו/או התפתחות טכנולוגית, להפסיק תמיכה בגרסאות קיימות ו/או קודמות של מערכות הפעלה.

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר (להלן :"התכנים") בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של AIQ לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

 • הנך רשאי להשתמש באתר ובתכנים כהגדרתם לעיל למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, באפליקציות ויישומים למיניהם, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל ביחס לתכנים ובאתר כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים שמקורם באתר שהוצגו בו.
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 • אין להציג תכנים כהגדרתם לעיל בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • אין לקשר לתכנים מהאתר או האפליקציה, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים כהגדרתם לעיל במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר AIQ, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר בו נכלל התוכן במקור להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת);
 • AIQ רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי AIQ ו\או מר דאריאן רויטמן בעניין זה.
 • הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
 • AIQ לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את AIQ בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 • הטמעת סרטוני וידאו (Embedding) – אין להטמיע סרטוני וידאו מהאתר ללא אישור מראש ובכתב של AIQ בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. AIQ שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי AIQ ו\או דאריאן רויטמן בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. AIQ רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי – במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי AIQ ו\או דאריאן רויטמן בעניין זה. AIQ לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מהאתר. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את AIQ בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

הגבלת שימוש

האתר מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי הרלוונטי. תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר ובתכניהו. חל איסור על שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור :

 • לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות.
 • לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן.
 • לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או תוכן דיגיטל באתר.
 • לעשות שימוש ברובוט, סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי.
 • להשכיר, להשאיל , לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג'.

קישורים באתר

באתר קיימים קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי AIQ או מטעמה. AIQ אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת AIQ לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. AIQ אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

AIQ איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') הנ"ל יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. AIQ רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בהם בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

דיוור ישיר

ברישום לאתר תתבקש למסור כתובת דואר אלקטרוני שתשמש את AIQ לצורך משלוח הודעות ועדכונים. בנוסף תתבקש ליתן הסכמה לקבלת דיוורים ודברי פרסומת מאת AIQ ו/או מטעמה, ובכלל זה הטבות, מבצעים והנחות שמוצעים על ידי AIQ מטעם צדדים שלישיים / מפרסמים. מובהר כי ניתן בכל עת להקליד על כפתור הסרה בתחתית הדיוורים לצורך הפסקת קבלת דיוורים כאמור.

תכנים שאינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי

באתר קיימים תכנים בנושאים כלכליים לרבות מידע על שוק ההון, נתונים מצרפיים אודות חברות ציבוריות ופרטיות, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ, מטבע וירטואלי וידיעות אחרות בנושאים משפטיים, רפואיים ואחרים. מקורם של חלק מהתכנים הללו באינרנט, ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שתמצא באתר תיעשה על אחריותך בלבד.

מדיניות פרטיות

AIQ מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של AIQ נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

תכנים מסחריים

 • האתר כולל תכנים מסחריים, כגון תוכן פרסומי, פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בווידאו או בקול.
 • על גבי תוכן פרסומי בפרט, יצוין, כי זה מוגש מטעם המפרסם.
 • AIQ לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. AIQ אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
 • כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. AIQ איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר ו/או באפליקציה או ירכשו באמצעותם.
 • כמו כן, ככל שסרטון וידאו ופודקאסט, שהינם תוכן שיווקי, יופצו על ידי האתר מחוצה לו, כגון ברשתות חברתיות, הצגתם תלווה בתיוג הכולל גילוי נאות מתאים כאמור.
 • מבלי לגרוע מהוראות תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות, יובהר כי גורמים מסחריים כאמור, עשויים להזמינך במסגרת פרסומים כאמור (כגון ממשק לאיסוף 'לידים'), להירשם לשם קבלת מידע ו/או צריכת שירותיהם ו/או מוצריהם. ככלל AIQ תוודא שהרשמה כאמור תעשה לאחר דרישה שתאשר באמצעות סימון צ'קבוקס אקטיבי, כי הינך מסכים שפרטיך ישמרו אצל אותו גורם כמו גם לשימוש שיעשה בפרטיך. עם זאת, מובהר כי שמירת המידע אצל גורם כאמור, תעשה על אחריותו המלאה והבלעדית כמו גם שימושיו במידע שתמסור, מבלי ש-AIQ תחוב ו/או תהא אחראית לכך.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר וכן בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים ו/או מפרסמים באתר) הינן של AIQ בלבד, או של צד שלישי, שהרשה AIQ להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לתרגם, לסכם, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם ידניים, אוטומטיים לרבות סורקי אתרים, אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בקשר עם הכשרת מודלים של בינה מלאכותית, מטרות פסולות כגון ייצור תוכן סינתטי, יצירת חדשות מזויפות, התחזות ו/או לכל מטרה אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מAIQ או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי AIQ לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרים. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

אחריות AIQ

 • תכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי AIQ ו/או מי מטעמה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיו של כל משתמש ו/או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.
 • השימוש באתר ובאפליקציה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 • כל החלטה שיקבל המשתמש ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר היא באחריותו המלאה והבלעדית. AIQ אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיות או דרישות המשתמש. AIQ לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
 • AIQ אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או שרתי AIQ או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל AIQ או אצל מי מספקיה.

שיפוי

המשתמש יחויב לשפות את AIQ, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וכן במקרים הבאים:

 • בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר המפרסם לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע המשתמש לאתר, ו/או כל פסק דין ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית שיחייב את AIQ ו/או מי מטעמה בפיצוי כתוצאה מפרסום תכנים שנמסרו על ידי צד ג' לפרסום ו/או קישורים שבוצעו על ידו כאמור.
 • בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את AIQ ו/או כל מי מטעמה לשאת בעונש ו/או פיצוי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידי המשתמש ו/או מטעמו.

שינויים באתר והפסקת השירות

AIQ תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד שירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים באינטרנט ובכלל זה עדכוני גרסה ו/או בתחום מערכות ההפעלה השונות. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי AIQ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל AIQ רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.

שינויים בתנאי השימוש

AIQ שומרת על זכותה לשנות , בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת , את תנאי השימוש באתר ושינויים כאמור ייכנסו לתוקפם מיד עם הטמעתם בתנאי שימוש אלה, אלא אם יוחלט על ידי AIQ אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לפיכך, מומלץ לעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת.

סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. ביחס לכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר או הקשורה בהם תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז ראשון לציון, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. אם וככל שיקבע בית משפט מוסמך (לרבות בית דין או גוף שיפוטי אחר) כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה היא בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ותקפותם, למעט אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי ביהמ"ש כאמור.

פנו אלינו

AIQ מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

מחלקת שירות לקוחות AIQ רחוב הס 1, רחובות.

פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות דוא"ל: [email protected]

תפריט נגישות

פתיחת צ'אט
היי👋
איך נוכל לעזור?